Borgerforening » Mål og visioner

Borbjerg og Hvam er to sammenhængende landsbyer, der ligger ca. 10 kilometer fra Holstebro, og er omgivet af en flot og attraktiv natur med mange oplevelsesmuligheder.

Borbjerg-Hvam er et aktivt og inspirerende lokalsamfund. I Borbjerg by er der 347 indbyggere og i Hvam by er der 255 indbyggere. Dertil kommer et opland med 493 indbyggere. Borbjerg-Hvam er et lokalcenter, som dækker borgernes behov mht. indkøbsmuligheder, skole, daginstitutioner og idrætsanlæg. I Borbjerg er der dagligvarebutik, en 7-klasses skole, skolefritidshjem for 0 til 7.klasse, daginstitution for de 3 til 6 årige, og Kultur og Fritidscenter med idrætsanlæg og hal. Der er endvidere pasningsmuligheder ved de lokale dagplejere for børn fra 0-3 år.

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 22 boliger i perioden frem til år 2021. Hovedparten af boligerne vil blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.


MÅL:

 • At opretholde og udvikle den offentlige og private service i Borbjerg-Hvam

 • At have et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og

  aldersgruppers behov.

 • At udbygge og forbedre de eksisterende bymiljøer og anvendelsesmuligheder af den

  omkringliggende natur.


BORBJERG-HVAM BORGERFORENINGS ARBEJDSGRUNDLAG:

Borbjerg-Hvam Borgerforening samarbejder med Holstebro kommune om vigtige opgaver i landsbyen, skolen, Kultur og Fritidscenter, foreningsliv osv. Gennem dialog og debatter, finder vi sammen frem til de bedste løsninger for vores lokalsamfund.

 

 • Vi er et aktivt og inspirerende lokalområde, vi engagerer os og står sammen om at opnå nye fælles mål.

 • Vi vil sørge for, at det sociale netværk er i fokus, og at der er trygge rammer for unge og gamle.

 • At give tryghed til børnefamilier m.m. via offentlig service i Borbjerg-Hvam

 • At have et varieret udbud af fritidsaktiviteter

 • At have et godt samarbejde med erhvervsdrivende i Borbjerg-Hvam

 • At have fokus på trafik og veje

 • At kunne tilbyde byggegrunde, salg af huse og tilskynde til by-forskønnelse i området

 • At tænke natur og by sammen: Vi vil være kendt for at tænke fx natur og spildevand ind i

  langtidsplanlægningen

 • At være en moderne landsby: Vi vil anvende teknologien for at have et højt

  informationsniveau, inddrage borgere, både unge som gamle i de aktiviteter der tilbydes i

  området, og for at markedsføre området.

 • At vi tænker helhedsorienteret. Vi samarbejder på tværs af landsbyerne og Holstebro

  Kommune for at ideudvikle.


  OFFENTLIGT SERVICE OG CENTER FACILITETER I BORBJERG-HVAM:

  Den offentlige service i Borbjerg-Hvam skal bevares og udvikles. Det er vigtigt, at børnefamilierne har mulighed for at få deres børn passet i lokalsamfundet, og at børnene har mulighed for at gå i en skole, der har fokus på trivsel og læring.

  Borbjerg-Hvam Dagplejere:

  Den kommunale dagpleje er et af Holstebro kommunes dagtilbud til børn. Pasningen foregår i dagplejerens eget hjem, hvor en person har ansvaret for 4 -5 børn i alderen 0-3 år.
  I Borbjerg-Hvam er der pt. 7 dagplejere.

  Arbejdet i dagplejehjemmet foregår ud fra Holstebro kommunes børnepolitik og de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner beskriver 6 temaer, som er vigtige at arbejde med i forhold til det enkelte barns udvikling.

  Omsorgen for børnene og samarbejdet med forældrene er fundamentalt i arbejdet som dagplejer.

  Borbjerg Børnehave:

  Børnehaven er en kommunal institution, som er normeret til 46 børn i 3 - 6 års alderen. Institutionen er beliggende overfor skolen og giver mulighed at gå fra Borbjerg Børnehave igennem Kultur og Fritidscentret og over i skolen uden at skulle udenfor. Børnehaven arbejder med ”De Utrolige År”, som er forankret i en positiv anerkendende og relationel tilgang til børnene. Institutionen er medlem af ”Grønne Spirer” og arbejder på at få det Grønne Spirer flag, som er friluftsrådet grønne mærkningsordning for institutioner, der ønsker at støtte og synliggøre en grønnere hverdag til gavn for børnene.

 

De fysiske rammer i børnehavenog indretningen muliggør aktiviteter, hvor børnene kan opleve, undre sig, eksperimentere og udvikle sig i fællesskabet med andre.


Åbningstid

Mandag - torsdag: 6.20 - 16.50 Fredag: 6.20 - 15.50


Borbjerg Skole:

Skolen har 0. - 7. klasse med 157 elever og 12 lærere. I tilknytning til skolen er der skolefritidshjem med plads til 80 børn fra 0. til 4.klasse. Børnene er delt op i SFH1 fra 0 til 2.klasse, og SFH2 for 2. til 4. klasse.Der er endvidere SFH3,hvor der ikke er nogen øvre grænse på antallet af elever, der er sædvanligvis tilmeldt 25- 30 elever. SFH3 er et eftermiddagstilbud til børnene i 5. til 7.klasse 3 dage om ugen. Der er 8 pædagoger tilknyttet skolefritidshjemmet, og de arbejder tæt sammen med skolen.

Skolen arbejder nu på 5. år med PALS, hvor den positivt anerkendende tilgang til børnene er et gennemgående træk. Pædagogerne i SFH arbejder også med i skoletimerne som støttepersoner, hvor der er behov. De yngste klassers kontaktpædagoger overtager klassen inden ”frittertiden” begynder, og starter med børnemøde, så eftermiddagens aktiviteter i SFH planlægges.


Idrætsanlæg og Kultur og Fritidscenter:

I tilknytning til skolen er der udlagt et areal på ca. 2 ha til idræts- og fritidsaktiviteter. For øjeblikket er lokalområdets behov for idrætsfaciliteter dækket med de eksisterende bygninger og udendørs arealer. Kultur og Fritidscenteret blev indviet i 2010 og den daglige drift står centerleder Jesper Schrøder for og køkkenlederen Maria Andreassen står for køkken og cafeen. Der er etableret en centerbestyrelse.

Kultur og Fritidscentret er sammenhængende med skolen, skolefritidsordningen og børnehaven. Der er mødelokaler, fællesareal med cafe, hal, fitness-center, indoor-cycling, omklædningsfaciliteter, køkken og kiosk. Kultur og Fritidscentret anvendes af skole, børnehave, dagplejere og Borbjerg-Hvam Gymnastik og Ungdomsforening og 20 foreninger herunder. Der afholdes desuden en lang række private fester og kulturelle begivenheder i Kultur og Fritidscentret.

Af udendørs faciliteter er der Fodbold, Petanque, Basket ball, Kroket og Udendørs volleyball


ERHVERV:

Der er forskellige erhverv i Borbjerg-Hvam området indenfor detail, handel,service, håndværk og landbrug. Områdets har stor glæde af Borbjerg Mølle Kro ́s aktiviteter og faciliteter. Den største virksomhed i lokalområdet er Dansk Minkpapir. Den lokale købmand forventer at flytte i et nybyggeri som forventes opført i år 2014.


TRAFIK OG VEJ:

Holstebro-Herning motorvejen vil komme til at ligge ca. 5 kilometer fra Borbjerg-Hvam området, hvilket vi ser som optimalt for pendlere, der gerne vil bosætte sig i en dejlig landsby med omkringliggende smukt natur og som hurtigt og effektivt skal have mulighed for at komme på arbejde.


BYGGEGRUNDE OG SALG AF HUSE:

Ideelt set skal alle aldersgruppers boligbehov tilgodeses. Det vil være godt at kunne tilbyde de unge lejligheder tæt ved diverse faciliteter i Borbjerg-Hvam, parcelhuse i forskellige størrelser, nybyggeri og ældre boliger enten på Skrænten på Naltoftevej eller Sct. Jørgens Boliger, beliggende på Haretoften.


Vibevej:

På Vibevej er der et ca. 5 ha store område, som er udlagt til 21 parcelhusgrunde og to storparceller til tæt- lav bebyggelse. På nuværende tidspunkt er der 2 usolgte grunde i området.


Hvamvej:

Syd for Hvamvej, umiddelbart op til idrætsarealerne og den nye købmandsbutik, udlægges et nyt udbygningsområde på ca. 3 ha. I området ønsker man at etablere 14 boliger, evt. med henblik på at kunne udvide til flere udstykninger, når det bliver aktuelt.


Hvam Mejeriby :

Byen fremtræder som en velafgrænset landsby med velproportionerede huse, der ligger ud til hovedgaden og på Bisgårdvej.


Byforskønnelse og byomdannelse:

Borgerforeningen ønsker i samarbejde med kommunen at udarbejde en langsigtet ”masterplan” for Borbjerg-Hvam. En langsigtet strategi for hvor og hvordan udstykningen af nye arealer til boliger, butikker, erhverv, aktiviteter, stiforbindelser m.m. skal finde sted, så områdets landskabelige kvaliteter udnyttes bedst muligt.

Borgerforeningens byfornyelsesgruppe arbejder blandt andet med at komme med ideer og forslag til, hvordan bymiljøet bliver stadig pænere og mere tiltrækkende, og hvordan man kan modvirke forfald.

For at få fokus på forskønnelse, uddeler Borgerforeningen hvert år ”Forskønnelsesprisen”. Her har borgere i Borbjerg-Hvam mulighed for at indgive forslag til hvem der skal indstilles til prisen. Kriterierne for at indgive forslag er, at borgerne skal have forskønnet deres hus eller have indenfor det sidste år.

Borbjerg-Hvam Borgerforening arbejder i samråd med Teknik og Miljø, Carsten Maegaard og ”Parkour og Tricking” udvalget omkring at få etableret naturområder midt i byen, som skal anvendes af borgere, der har interessefor Parkour og Tricking.


HARMONI MELLEMBY OG NATUR:

Vi har en flot natur i området Borbjerg-Hvam. Vi vil gerne inddrage naturen mest muligt i landsby- bebyggelsen.

Dette vil vi bl.a. gøre ved at tænke grønne områder ind imellem nybyggeri og de eksisterende parcelhusgrunde. Der skal være fokus på aktiviteter for borgerne i naturen, på genanvendelse af regnvand og på plantning af frøformerede træer.


Natursti:

Rundt om Borbjerg Møllesø er der etableret en smuk natursti/hjertesti. Hjertestien ligger med udsigt til Holmgård sø. Her er et sjældent plante og dyreliv. Ved stiens nordlige punkt ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgaard. Ruten fortsætter rundt om Borbjerg Møllesø og gennem Borbjerg Mølle Kro, hvor der er mange aktivitetsmuligheder. Der er Shelters til overnatning mv. Der er bord, bænke langs ruten og direkte adgang til Fodboldgolf samt stenalderhytte.


MODERNE LANDSBY:

Vi vil gerne være kendt for tydelig information omkring diverse aktiviteter der foregår i Borbjerg-Hvam området. Vi ønsker at etableret en elektronisk informationstavle ved indkørslen til Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscentret, hvor man kan se, hvilke aktiviteter der foregår i centret, men også diverse andre aktiviteter i området. Derudover ønsker vi at etablere QR-kode ved indfaldsvejene Trabjergvej, Hajslundvej og Hvamvej. Ved at aflæse QR skiltene, vil man kunne få information om Borbjerg-Hvams faciliteter, både indenfor skole, erhverv og aktiviteter (sports- og naturmæssigt), salg af byggegrunde og huse og ikke mindst Borbjerg-Hvams spændende historie.


SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE:

Vi er med i et samarbejde med de 7 østlige landsbyer i Holstebro Kommune. Det drejer sig om Skave, Hogager, Herrup, Sevel, Mogenstrup og Ryde-Stendis. Vi mødes en gang hver anden måned for at drøfte aktiviteter på tværs af landsbyerne og diverse emner, der er aktuelle for landsbyerne.

Vi har stor glæde af at mødes, da vi ofte står i de samme problematikker og ved at snakke om det i fællesskab, finder vi ofte frem til en løsning, som kan være brugbar. Vi mener, det er vigtigt at samarbejde frem for at modarbejde hinanden. 

Kultur og Fritidscenter | Borbjerg | Hvam | Hvamvej 84| 7500 Holstebro | Tlf.: 2077 6300 | info(@)kulturogfritidscenter.dk | CVR. 14433902